Kim jesteśmy

„Augustinus” jest dziełem, którego celem jest szerzenie Ewangelii Jezusa Chrystusa. Słowa Ewangelii są posłaniem niosącym wyzwolenie, dzięki którym ludzie błądzący i poszukujący mogą poznać Boga. Ewangelia wskazuje drogę do prawdziwej jedności z Bogiem, owocem której jest pokój serca. Prawdziwą Drogą, Prawdą i Życiem jest Jezus Chrystus. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przez Jezusa Chrystusa. Fundacja Augustinus nie jest związana z żadnym konkretnym Kościołem, jest natomiast ściśle związana z teologią reformowaną (zwaną także kalwinistyczną). Pragnieniem „Augustinusa” jest przybliżenie polskim czytelnikom klasycznego, biblijnego nauczania Kościołów Reformacji protestanckiej.
3

Albowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy, najpierw Żyda, potem Greka, bo usprawiedliwienie Boże w niej bywa objawione, z wiary w wiarę, jak napisano: A sprawiedliwy z wiary żyć będzie. List do Rzymian 1:16-17

Cele fundacji

Celem Fundacji IRS jest głoszenie Ewangelii wolnej Łaski, tak, jak zostało to określone w dobie Reformacji, między innymi przez Marcina Lutra i Jana Kalwina. Fundacja pragnie przybliżać Ewangelię w szczególności osobom wyznania rzymsko-katolickiego. Fundacja chce pomóc byłym duchownym rzymskokatolickim, którzy poddając w wątpliwość tradycję i naukę Kościoła Rzymskokatolickiego, podjęli decyzję odejścia od Kościoła Rzymskokatolickiego lub są w trakcie odejścia. Fundacja realizuje swoje cele przez różne publikacje, upowszechnianie materiałów teologicznych, kontakt osobisty z zainteresowanymi (osobami lub społecznościami). Fundacja „In de Rechte Straat” kieruje się następującymi zasadami:
  • Tylko Biblia jest jedynym prawdziwym Słowem Bożym.
  • Słowo Boże mówi o jednym Pośredniku: Jezusie Chrystusie.
  • Tylko przez wiarę w Jezusa Chrystusa możemy być zbawionymi i otrzymać przebaczenie grzechów i wieczne życie.
  • Wszystko, co otrzymujemy od Boga jest z Łaski, czyli beż żadnej naszej zasługi i bez żadnych uczynków na tę Łaskę zasługujących.
8
6

Projekty zagraniczne

Fundacja „In de Rechte Straat” (IRS) działa w różnych krajach: Holandia, Belgia, Polska, Hiszpania, Włochy, Kuba. Celem tej działalności jest głoszenie Ewangelię Wolnej Łaski w krajach, gdzie większość mieszkańców jest rzymsko-katolikami. W Hiszpanii IRS wydaje już od wielu lat magazyn „En la Calle Recta”, który jest wysyłany do wielu czytelników w różnych krajach hiszpańsko-języcznych. Poza tym IRS wspiera pracę ewangelizacyjną w Hiszpanii. Na Kubie pojawia się coraz większe zainteresowanie Ewangelią oraz dobrą literaturą chrześcijańską. Magazyn „En la Calle Recta” zyskuje coraz większą rzeszę czytelników i wielu pastorów używa go, jako pomoc w przygotowaniu kazań. Niedawno fundacja IRS rozpoczęła działalność we Włoszech, gdzie powstaje strona internetowa z literaturą. Dwadzieścia lat temu były ksiądz katolicki, Pastor Toon Vanhuysse założył zbór protestancki w mieście Tongeren w Belgii. Fundacja IRS organizuje, we współpracy z lokalnymi zborami, comiesięczne akcje ewangelizacyjne w holenderskim mieście Den Bosch. W roku 2004 roku Fundacja IRS rozpoczęła swoją działalność w Polsce pod nazwą „Augustinus”. „Augustinus” to także tytuł publikacji trymestralnej, w języku polskim, którą można otrzymać (także zaprenumerować) nieodpłatnie. Pismo to ukazuje się już od szeregu lat, stanowiąc cenne narzędzie formacji w nauczaniu wiary chrześcijańskiej i wiedzy biblijnej. W języku polskim ukazują się miesięczniki, dostępne w wersji elektronicznej, „Credo” i „Słowo”, będąc – kolejno – pismem o charakterze bardziej teologicznym i pomocą kaznodziejską.